Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vytvorili sme príručku Digitálne dobro

V spolupráci s dobrovoľníkmi z nášho rozvojového programu digiPEERS sme vytvorili metodickú príručku zameranú na prevenciu kyberšikanovania. Príručka Digitálne dobro je k dispozícii na stiahnutie na konci tohto textu.

Ako príručka Digitálne dobro vznikala?

Naši dobrovoľníci z programu digiPEERS chodia školiť svojich rovesníkov na základné a stredné školy. Doteraz využíval každý svoje vzdelávacie materiály, ktoré si vytvoril pod vedením mentorov a lektorov. „Po mesiacoch spoločnej práce sme sa rozhodli vytvoriť jednotné metodické materiály, ktoré budú slúžiť nielen našim lektorom, ale aj komukoľvek, kto chce vzdelávať a robiť osvetu v téme prevencie kyberšikanovania,“ vysvetľuje Lucia Macaláková, koordinátorka programu digiPEERS.

Pri tvorbe materiálov sme sa rozhodli zamerať najmä na tému prevencie kyberšikanovania. Chceli sme sa naň však pozrieť z rôznych uhlov pohľadu. Na kyberšikanovanie sme sa sme sa pozreli cez tému online hier, cez nenávistné prejavy, cez mediálnu gramotnosť, ale tiež cez tému rešpektujúcej komunikácie.

Naši aktívni dobrovoľníci dostali zadanie, na základe ktorého sa mohli rozhodnúť, či sa chcú na tvorbe vzdelávacích materiálov podieľať. Nakoniec sme vytvorili 5 trojčlenných tímov v zložení dvaja dobrovoľníci a jeden mentor.

„Každý člen tímu dostal zadanie, aby popremýšľal nad aktivitami, ktoré by sme mohli do metodického materiálu zaradiť. Následne sme sa stretli na víkendovom sústredení v Partizánskom, kde sme sa pustili do praktickej tvorby príručky,“ dopĺňa Lucia.

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky digiPEERS na pracovnom stretnutí v Partizánskom

Po troch dňoch vznikol základný návrh metodických materiálov na tieto témy:

Prevencia kyberšikanovania

Rešpektujúca komunikácia

Prevencia nenávistných prejavov

Toxicita v online hrách

Mediálna gramotnosť

Metodický materiál môžu využívať učitelia, pracovníci s mládežou, rodičia, či ktokoľvek, kto sa chce venovať vzdelávaniu v spomínaných oblastiach. Je formulovaný tak, aby ho mohli využiť aj tínedžeri v rovesníckom vzdelávaní.

Ako príručku opisujú jej garanti?

Prevencia kyberšikanovania – garantka Andrea Cox:

„Ubližovanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií je uľahčované anonymitou internetu a dostupnosťou technológií. Často sa však vyskytuje v spojení s inými formami šikanovania a najmä medzi rovesníkmi, aj keď nie nevyhnutne medzi známymi. Online odráža náš život offline, preto je dôležité zasiahnuť a poskytnúť podporu vtedy, keď sme svedkami kyberšikanovania. Nebuďme mlčiaca väčšina a naučme sa, ako pomôcť. Workshop zameraný na prevenciu kyberšikanovania dáva stratégie pomoci.“

Rešpektujúca komunikácia – garantka Lucia Macaláková:

„Rešpekt v komunikácii nám pomáha predísť zbytočným hádkam v online aj offline svete. Učí nás vidieť za konfliktom živého človeka, nielen jeho názor, ktorý sa nám nie vždy musí páčiť. Workshop „Rešpektujúca komunikácia a ja“ ponúka aktivity na zamyslenie sa nad dopadom ubližujúcich komentárov na naše vzťahy, ale aj na nás samých. Obsahuje aj niekoľko jednoduchých návodov, ako sa naučiť rešpektovať iných a zároveň nenechať ubližovať sebe.“

Prevencia nenávistných prejavov – garantka Natália Babicová:

„V online prostredí strácajú používatelia sociálnych sietí a účastníci diskusií zábrany. Niektorí nedokážu rešpektovať názor, s ktorým nesúhlasia, a tak pri online komunikácii zabúdajú na zásady kultivovanej komunikácie a láskavosť. Workshop ponúka vysvetlenie, kto a prečo najčastejšie tvorí nenávistné prejavy, pričom sa opiera najmä o reálne príklady z rôznych sociálnych sietí. Účastníci workshopu v rámci praktických úloh nenávistne prejavy analyzujú a oboznamujú sa s možnosťami, ako na nenávistný obsah reagovať.“

Toxicita v online hrách – garant Silvester Buček:

„Digitálne hry sú okrem iného aj miestom úniku od každodenných starostí. O to nepríjemnejšie je, keď nám túto zábavu kazia toxickí hráči či hráčky. A hoci niektoré toxické prejavy nemusia byť až natoľko nebezpečné a často sa sa dá brániť pomerne jednoducho, dôsledky iných môžu mať zásadné následky. Workshop hravou formou predstavuje situácie, ktoré môžu pri hraní hier nastať a ako sa proti nim brániť.“

Mediálna gramotnosť – garant Ján Smatana:

„Média sú súčasťou nášho každodenného života. Slúžia na šírenie informácií, ale častokrát sú využívané aj na ovplyvňovanie ľudí alebo šírenie nenávistných prejavov. Práve mediálna gramotnosť predstavuje zručností, ktoré ľuďom umožňujú efektívne a bezpečné využívanie médií a orientovať sa v mediálnom priestore. Workshop o mediálnej gramotnosti predstavuje tému médií, významu mediálnej gramotnosti, poukazuje na základný princíp fungovania nášho mozgu, ktorý má vplyv na proces rozhodovania, ale aj to ako pristupovať k tvorbe rešpektujúceho a bezpečného digitálneho obsahu.“

Kompletnú metodickú príručku Digitálne dobro nájdete TU.

NAŠI PARTNERI

digiq.sk © 2024. Všetky práva vyhradené.