Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Prispeli sme k tvorbe zásadného dokumentu k regulácii dopadu digitálnych technológií na práva dieťaťa.

Prispeli sme k tvorbe zásadného dokumentu k regulácii dopadu digitálnych technológií na práva dieťaťa.

Úrad vysokého komisára pre ľudské práva zverejnil návrh všeobecnej pripomienky (General Comment) týkajúcej sa práv detí v súvislosti s digitálnym prostredím. Digitálne prostredie je tak pervazívnym prvkom v živote ľudí (vrátane detí), že keby ostalo neregulované, mohlo by spôsobiť oveľa viac škody ako prospechu. Výbor pre práva dieťaťa sa bude snažiť prispôsobiť realizáciu opatrení tak, aby chránila čo najväčšie množstvo detí zo všetkých krajín.

Navrhovaná štruktúra kľúčových oblastí práv, ktorých sa budú výsledné odporúčania týkať, zahŕňa právo na vzdelanie, slobodu zhromažďovania, právo na kultúru a voľný čas, ochranu súkromia, identity a spracovania dát, ochranu od násilia, sexuálneho využívania a iného poškodenia, rodinné prostredie, rodičovstvo a alternatívnu starostlivosť, zdravie a wellbeing.

Úrad vysokého komisára pre ľudské práva požiadal verejnosť o zaslanie návrhov a diskusných príspevkov vyjadrujúcim sa k niektorým nastoleným otázkam týkajúcim sa formulácie práv. Medzi ne patria:

  • Ako môžu byť vzaté do úvahy pohľady a skúsenosti detí, keď uvažujeme nad formulovaním pravidiel, ktoré budú vplývať na ich prístup k využitiu digitálnych technológií?
  • Ako môže byť diskriminácia efektívne riešená tak, aby boli zaistené všetky práva detí v digitálnom svete?
  • Ako by mal General Comment zaobchádzať s rodičovskou alebo opatrovníckou rolou?
  • Ako by mali praktiky firiem v digitálnom priestore prispievať k realizácii práv detí?
  • Ako môžu štáty lepšie uchopiť svoju povinnosť chrániť práva detí v súvislosti s digitálnym priestorom?
  • Je vôbec realizácia práv detí v digitálnom priestore dôležitá na celkovú realizáciu práv detí?

DigiQ ako súčasť siete European Council for Digital Good prispelo zaslaním dokumentu, v ktorom je rozobratých niekoľko relevantných tém. Tie vybrali mladí ľudia, členovia EuCDG, vo veku 13 – 21 rokov. Naše pripomienky si môžete prečítať tu. Tieto myšlienky čerpajú z verejných konzultácií, do ktorých sa v roku 2018 zapojilo 35 krajín. Vďaka nim sa pomenovali a zoradili najväčšie problémové oblasti, s ktorými sa ľudia stretávajú popri bežnom užívaní technológií. Tieto oblasti tvoria Agendu 2020 pre inteligentnejší internet pre deti. Každá z týchto oblastí sa určitým spôsobom dotýka práv detí, tak ako ich definuje Dohovor OSN o právach dieťaťa.

NAŠI PARTNERI

digiq.sk © 2024. Všetky práva vyhradené.