Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

(Ne)bezpečne v sieti

Od 1. marca 2019 pracujeme spolu s Centrom pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) a Asociáciou pre medzinárodné otázky, z.s. (AMO, Česká republika) na spoločnom projekte, ktorého cieľom je okrem iného aj príprava metodickej príručky pre pracovníkov s mládežou ku kritickému mysleniu a jeho aplikácii na internete. CeNef sa venuje témam ako kritické myslenie a zamedzenie nenávistných prejavov v online prostredí cez neformálne vzdelávanie. AMO vytvára priestor pre realizáciu ideí a myšlienok na poli medzinárodného diania a celospoločenských otázok, napr. prostredníctvom vzdelávacích projektov, medzinárodných konferencií, štúdié a analýz. Toto zoskupenie partnerov s rôznym prístupom, ale podobnými cieľmi, dáva predpoklad na tvorbu kvalitných a inovatívnych výstupov.

Prečo sme sa rozhodli ísť do takého projektu?

Projekt reflektuje na aktuálne potreby, ktoré si dnešná doba, spoločnosť, ale aj trh práce vyžaduje. Uvedomujeme si, že v dnešnej dynamickej dobe už k presadeniu sa na trhu práce, udržaniu sa v konkurenčnom prostredí, ale aj budovaniu hodnôt a postojov nepostačujú len základné vedomosti a poznatky zo škôl. Zároveň vnímame výhody, ale aj úskalia, ktoré sú spojené s vývojom technológií a využívaním informačných a komunikačných technológií.

Popri formálnom vzdelávaní sa považuje za dôležité a nevyhnutné získavať nové kompetencie aj mimo školy. Mnohí zamestnávatelia a odborníci poukazujú na dôležitosť kritického myslenia a potrebu spracovania informácií. Dokonca viacero odborníkov sa zhoduje, že práve kritické myslenie patrí medzi kľúčové znalosti, ktoré od kvalitných a profesionálnych zamestnancov očakávajú.

Pri našich pracovných stretnutiach a aktivitách sme si uvedomili, že témy ako kritické myslenie, mediálna gramotnosť a zamedzenie šírenia nenávistných prejavov online sú veľmi aktuálne a dôležité a je potrebné im venovať viac pozornosti aj v školskom prostredí.

Cieľom projektu je cez intelektuálne výstupy a s využitím metód neformálneho vzdelávania  podporiť informovanosť o témach ako sú kritické myslenie, mediálna gramotnosť, bezpečné využívanie internetu a prispieť tak k rozvoju kompetencií v týchto oblastiach.

Čo chceme počas projektu dosiahnuť?

Počas projektu bude vytvorených viacero intelektuálnych výstupov a podujatí pre mladých ľudí, mládežníckych vedúcich, pracovníkov s mládežou, ale aj pre ostatných, koho táto téma zaujíma. Projekt je koncipovaný tak, aby boli vytvorené kvalitné výstupy, overené medzi cieľovou skupinou, ktorá ich bude využívať a podporiť ich šírenie medzi potenciálnych užívateľov.

Intelektuálne výstupy projektu:

  1. interaktívna webová aplikácia – interaktívny portál na rozvoj kritického myslenia a mediálnej gramotnosti, ktorý okrem informácií o tejto téme bude slúžiť na rozvoj kritického myslenia, podporovať argumentáciu a hľadanie relevantných zdrojov a informácií ku riešeným témam.
  1. vzdelávacia príručka – príručka pre rozvoj kritického myslenia, mediálnej gramotnosti a ako bezpečne pracovať v online prostredí. Príručka bude mimo iného obsahovať aj informácie ako pracovať s týmito témami za využitia metód a techník neformálneho vzdelávania.

Ďalšie aktivity projektu:

Na šírenie výsledkov, overenie výstupov v praxi a zbieranie podnetov budú realizované multiplikačné a vzdelávacie aktivity medzi mladými ľuďmi, pracovníkmi s mládežou, ale aj učiteľmi, ktorí sa týmto témam venujú.

Školenie pre mládežníckych vedúcich, pracovníkov s mládežou a pedagógov na témy kritické myslenie v online prostredí, mediálna gramotnosť a bezpečne využívať  informačné a komunikačné technológie bude pozostávať z dvoch fáz a bude realizované pre slovenských a českých účastníkov. Počas projektu plánujeme zrealizovať minimálne 15 vzdelávacích podujatí. Ozvite sa nám, ak máte záujem otestovať vzdelávaciu príručku v praxi.

V lete 2021 sa môžete tešiť na dve konferencie. Jedna konferencia bude prebiehať na Slovensku a jedna v Čechách. Súčasťou konferencie bude okrem iného prezentovanie výstupov projektu a predstavenie ďalších aktivít, ktorým sa chceme v tejto téme venovať.

Čo by mal tento projekt ešte priniesť?

– zvýšenie informovanosti o téme kritické myslenie, mediálna gramotnosť a bezpečné využívanie internetu a ako s týmito témami pracovať

– vytvorenie priestoru na medzisektorovú spoluprácu pre rozvoj kritického myslenia a mediálnu gramotnosť

– vytvorenie komplexného nástroja na informovanie o téme a rozvoj kritického myslenia a mediálnej gramotnosti v online prostredí (interaktívna webová aplikácia + publikácia)

– podporenie kvalitnej práce s mládežou cez neformálne vzdelávanie v témach projektu, a tak rozvíjať kľúčové zručnosti mladých ľudí.

Názov projektu: (Ne)bezpečne v sieti

Termin realizácie: 1.3.2019 – 31.8.2021

Miesto realizácie: Slovenská republika a Česká republika

Realizátori projektu:

 

 

 

Donor:

 

Projekt „(Ne)bezpečne v sieti“ je podporený z programu Erasmus+.

NAŠI PARTNERI

digiq.sk © 2024. Všetky práva vyhradené.