Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ako reagovať na škodlivý obsah na internete

30.5.2017 realizovalo digiQ v priestoroch Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) na Vajnorskej ulici v Bratislave interaktívne vzdelávanie s názvom Ako reagovať na škodlivý obsah na internete.

Zúčastnilo sa ho 19 odborníkov: výchovných poradcov, školských psychológov a koordinátorov prevencie sociálno-patologických javov. Za lektorský tím digiQ školenie viedli Jarmila Tomková a Andrea Cox.

Školenie digiQ pre odborníkov. CPPPaP Bratislava

Disinhibičný efekt a teda strata zábran v komunikácii na internete, je už relatívne známy jav. Uľahčuje zážitok sebapotvrdenia, zdieľania a nadväzovania vzťahov. Odvrátenou stranou mince však je napríklad plný priepust frustrácií v nenávistných prejavoch. Tieto procesy sú umocnené ilúziou anonymity a nedostihnuteľnosti. Len máloktorý mladý človek by si dovolil nadávať druhému do očí tak, ako to urobia niektorí v komentároch na sicálnych sieťach. Nenávistné komentáre majú tendenciu podnecovať ďalších používateľov podobne plných zlosti (a na čo sa to vlastne tak hnevajú?).

Občianske združenie digiQ prináša mládeži a dospelým, ktorí ich vzdelávajú a vychovávajú, informácie a stratégie, ktoré prispievajú k zodpovednému digitálnemu občianstvu.

S účastníkmi kurzu sme cez príklady osvetlili nástojčivosť problematiky nenávistných prejavov na internete, ktoré sú nezákonné, predstavili sme si právne záruky ochrany ľudských práv a základných obôd zakotvené do Ústavy SR. Ponúkli sme účastníkom rozšírenie kontextu v problematike netolerancie a extrémizmu.

V intervencii, teda pri postrehnutí extrémistických prejavov na internete, presadzujeme promptnú a nekompromisnú cestu analýzy a legislatívneho doriešenia. V prevencii však v digiQ silne podporujeme nepatologizujúce stanovisko k fenoménom.

Spravili sme si teda exkurz do vývinovej psychológie, hlavných potrieb tínedžerov a vývinových výziev, ktoré v tom období dospievania riešia. V procese vytvárania vlastnej identity, kedy sú si mladí prirodze neistí, sa lákavými zdajú práve ”výnimočnosť a prestíž”. Ako na dlani im ich poskytujú sekty, kulty, jasné pravdy konšpirácií aj extrémistické skupiny. Mladí v nich nájdu prijatie skupinou, istotu jednoznačných postojov, exkluzivitu (lebo “my sme jednoznačne lepší ako tí ostatní”). Žiadne spochybňovanie, musíš len agendu žitia prebrať celú ako koncept, len žiadne kritické spochybňovanie. Ide o zjednodušenú cestu vykúpenia z neistôt, z dospievania, žitia.

Hovorili sme o faktoroch, ktoré prispievajú k vzniku predsudkov, netolerancie a radikalizácie.

Keď nám bolo správanie sa mladých viac zrozumiteľné, mohli sme prejsť k príkladom malých i komplexných preventívnych akcií.

NAŠI PARTNERI

digiq.sk © 2024. Všetky práva vyhradené.