{:sk}{:sk}tím


Andrea Cox

zodpovedá za chod organizácie. Verí v účinnú spoluprácu organizácií občianskej spoločnosti a štátnej správy, lebo oba sektory sledujú rovnaký cieľ. Pracovné skúsenosti získavala v práci pre Úrad vlády, Národnú radu Slovenskej republiky či v Nadácii Pontis. V práci ale aj v živote ju vedú osobná zodpovednosť, sloboda a úcta k druhým. Má rada vážnu hudbu a beh.

Je presvedčená, že bezpečná participácia na dianí v digitálnom svete podporuje slobodu, ochranu demokracie, základných ľudských práv idúc ruka v ruke s osobnou zodpovednosťou.

Martin Šušol

má na starosti monitorovanie nenávistných prejavov na internete a sociálnych sieťach. Väčšinu profesiálneho života strávil v obchode, no blízke sú mu aj humanitné vedy. Blízke sú mu hodnoty ako humanizmus, solidarita, ľudské práva a spravodlivosť. Odmieta prejavy nenávisti, uplatňovanie kolektívnej viny, verbálne a neverbálne útoky na ľudí vo všeobecnosti, ale hlavne na ľudí, ktorí patria k rôznym menšinám alebo sú nejakou formou znevýhodnení či sú súčasťou nejakej marginalizovanej skupiny. Napĺňa ho zdieľanie pozitívnych zážitkov, ako sú koncerty, filmy a rôzne kultúrne eventy s ďalšími ľuďmi. Aktívne hrá na bicie nástroje.

Šárka Šuvadová

Študuje posledný magisterský ročník psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zameriava sa na kyberpsychológiu, rodové štúdie a patologické fenomény v sociálnej psychológii. Má rada umenie a realizuje ho spracovávaním grafíky a tetovaním.

Verí, že vývoj digitálnych technológií síce rapídne ovplyvňuje svet a psychiku ľudí, nie však nevyhnutne negatívne – práve naopak, pokiaľ zistíme negatívne prvky, podchytíme problémové časti a upravíme podľa toho svoje zaobchádzanie s technikou, bude pre nás obrovským benefitom. Šárka by chcela využiť svoje poznatky z psychológie práve na eliminovanie týchto negatívnych prvkov a zvyšovanie povedomia o tom, ako možno čo najlepšie využívať technológie, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou našich životov.

Natália Babicová

Natália študovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. V súčasnosti sa v digiQ venuje najmä analýze nenávistných prejavov na internete a koordinácii projektu #Cyber4kids na základných a stredných školách.

Pri práci s mládežou nadväzuje na svoje skúsenosti, ktoré nadobudla počas štúdia pedagogiky na strednej škole, kde stála pri zrode Mestského mládežníckeho parlamentu Turčianske Teplice. Počas strednej školy tiež pôsobila ako predsedníčka Krajského centra Študentskej rady stredných škôl, ktorá sa venovala zefektívňovaniu fungovania žiackych školských rád a mládežníckych parlamentov.

Aj v súčasnosti vidí veľká zmysel v práci s mládežou, pre ktorú je v dnešnej dobe prirodzené práve online prostredie.

Michal Ciprich

V DigiQ začínal ako dobrovoľník, momentálne sa ale začal intenzívnejšie podielať na chode združenia. Má starosti nový projekt s facebookom, v ktorom spolupracuje na tvorbe slovenskej verzie materiálov pre bezpečné a etické používanie tejto platformy. Spolu s ostatnými mládežníckymi lídrami a pracovníkmi KPMG vedie workshopy pre študentov na základných školách. Vo voľnom čase sa rád venuje silovému tréningu, herectvu a čítaniu kníh. Fascinuje ho internet, technológie a ich vplyv na našu myseľ i vzťahy. Chce sa naučiť správnemu prístupu v používaní digitálnych technológií a internetu, možnostiam ich využitia pre zlepšenie spoločnosti a posunúť tieto poznatky ďalej. Bol súčasťou viacero slovenských i medzinárodných webinárov a meetingov v rámci European Council for Digital Good, medzi nimi aj medzinárodné stretnutia v Luxemburgu, v Prahe a v Bruseli.

Tím mládežníckych lídrov

Štefan Moravík

chodí na ZŠ Svätý Jur a zálusk si už robí na Gymnázium Juraja Hronca. V živote by sa chcel venovať humanitným vedám, psychológií či inej práci s luďmi. Aj preto, lebo mu nie je ľahostajné správanie ľudí k iným na internete aj tvárou v tvár. To spomína ako dôvod, prečo sa pred 3 rokmi pridal do celoškolského rovesníckeho preventívneho projektu Žiaci proti šikanovaniu. Pod vtedajším vedením školskej psychologičky Jarmily Tomkovej spolu s ostatnými žiackymi dobrovoľníkmi viedli zážitkové aktivity, aktívne formovali kultúru a identitu školy, ktorá vie ako so šikanovaním zatočiť. Od svojich 11-tich rokov je členom žiackeho parlamentu a aktuálne ho už rok vedie. Je členom tímu Mládežníckch lídrov digiQ a vedenie napr. workhopy pre 14 -15 ročných o tom, ako najlepšie reagovať na online hate-speech. Vo voľnom čase sa venuje športu, hudbe, čítaniu kníh, má rád aj filmy, seriály a videohry. 

Peter Alexander Dubček 

navštevuje bilingválny program na Gymnáziu Juraja Hronca v Bratislave. Vo voľnom čase sa venuje učeniu jazykov, či už angličtine, nemčine alebo taliančine; športu, ale aj filmom, seriálom a videohrám. Peťo je členom tímu Mládežníckch lídrov digiQ od jesene 2016 a o svojom dôvode pre angažovanie sa do aktivít digiQ sám hovorí: “S rozšírenejším používaním internetu a sociálnych sietí treba aktívne verejnosť vzdelávať a šíriť povedomenie o nástrahách a problémoch pri ich používaní, ale aj o tom, ako ich šikovne využiť na vytváranie čo najlepších vzťahov a príležitostí. A to hlavne u mladých ľudí, keďže práve oni sú najzastúpenejšou skupinou používajúcou internet.” Preto sa rád zapája do aktivít neformálneho vzdelávania a medzinárodný rozmer viacerých aktivít pokladá za otváranie dverí do sveta; predsalen za posledné 2 roky spolupráce s digiQ bol na medzinárodných stretnutiach Youth panelistov v Luxemburgu, Prahe a v Bruseli, navštívil kancelárie spoločností Microsoft, Google a Facebook. Teší sa, že v zahraničí má šancu zviditeľniť Slovensko, spoznať odborníkov ako Janice Richardson, európsku poradkyňu pre bezpečné používanie internetu, a mladých ľudí z celého sveta.