tím


Andrea Cox

zodpovedá za chod organizácie. Verí v účinnú spoluprácu organizácií občianskej spoločnosti a štátnej správy, lebo oba sektory sledujú rovnaký cieľ. Pracovné skúsenosti získavala v práci pre Úrad vlády, Národnú radu Slovenskej republiky či v Nadácii Pontis. V práci ale aj v živote ju vedú osobná zodpovednosť, sloboda a úcta k druhým. Má rada vážnu hudbu a beh.

Je presvedčená, že bezpečná participácia na dianí v digitálnom svete podporuje slobodu, ochranu demokracie, základných ľudských práv idúc ruka v ruke s osobnou zodpovednosťou.

Jarmila Tomková

 pôsobí ako lektorka a konzultantka pri tvorení preventívnych programov, pri plánovaní a realizovaní výskumu. Pôsobila na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, kde viedla výskumné tímy najmä v téme príležitostí a rizík používania internetu deťmi. Koordinovala slovenský tím EU Kids Online. Absolvovala dlhodobý výcvik v systemickej psychoterapii, ktorú využíva v práci s klientmi a aj v tvorení inovatívnych prístupov v prevencii a vzdelávaní. Pôsobila ako školská psychologička, v rámci čoho navrhla a realizovala viaceré rozvojové a preventívne programy, napr. rovesnícku preventívnu kampaň Žiaci proti šikanovaniu.

Za kľúčový pokladá jazyk a diskurzy, teda to, ako sa rozpráva a o čom sa ne/rozpráva. Špeciálnu pozornosť venuje práci s identitou, podpore kompetencii a zdrojov. Vždy rada vsadí na rovesnícky prístup a participáciu mladých na politikách, ktoré sa ich týkajú.

Miroslav Homola

Takmer tri desaťročia pracoval v štátnej správe so zameraním na extrémizmus, bezpečnostnú politiku a protidrogovú problematiku. Cieľom jeho aktivít bude komunikácia a súčinnosť s represívnymi zložkami a prevencia v rozsahu zamerania digiQ a lektorská činnosť.
Digitálnu inteligenciu považuje za novodobý fenomén dnešnej doby, preto je potrebná výchova a vzdelávanie mládeže už na úrovni základných škôl, v súbehu so vzdelávaním rodičov a pedagógov.

Viktor Pončák

Je skúsený pedagóg , autor pracovnej učebnice dejepisu, pracoval so žiakmi z málo podnetného prostredia Luníka 9, či ako externý lektor medzinárodnej spoločnosti venujúcej sa hodnoteniu a štandardizovanému testovaniu študentov. Organizátor umeleckého festivalu a kultúrnych podujatí na východe Slovenska. Venuje sa analýze nevhodného a nezákonného obsahu na internete, nenávistným prejavom, najmä v digitálnom prostredí.

Uvedomuje si, že najnáročnejšie je vystihnúť podstatu a dovoliť, aby ju každý objavil sám.