tím


Andrea Cox

zodpovedá za chod organizácie. Verí v účinnú spoluprácu organizácií občianskej spoločnosti a štátnej správy, lebo oba sektory sledujú rovnaký cieľ. Pracovné skúsenosti získavala v práci pre Úrad vlády, Národnú radu Slovenskej republiky či v Nadácii Pontis. V práci ale aj v živote ju vedú osobná zodpovednosť, sloboda a úcta k druhým. Má rada vážnu hudbu a beh.

Je presvedčená, že bezpečná participácia na dianí v digitálnom svete podporuje slobodu, ochranu demokracie, základných ľudských práv idúc ruka v ruke s osobnou zodpovednosťou.

Miroslav Homola

Takmer tri desaťročia pracoval v štátnej správe so zameraním na extrémizmus, bezpečnostnú politiku a protidrogovú problematiku. Cieľom jeho aktivít bude komunikácia a súčinnosť s represívnymi zložkami a prevencia v rozsahu zamerania digiQ a lektorská činnosť.
Digitálnu inteligenciu považuje za novodobý fenomén dnešnej doby, preto je potrebná výchova a vzdelávanie mládeže už na úrovni základných škôl, v súbehu so vzdelávaním rodičov a pedagógov.

Martin Šušol

má na starosti monitorovanie nenávistných prejavov na internete a sociálnych sieťach. Väčšinu profesiálneho života strávil v obchode, no blízke sú mu aj humanitné vedy. Blízke sú mu hodnoty ako humanizmus, solidarita, ľudské práva a spravodlivosť. Odmieta prejavy nenávisti, uplatňovanie kolektívnej viny, verbálne a neverbálne útoky na ľudí vo všeobecnosti, ale hlavne na ľudí, ktorí patria k rôznym menšinám alebo sú nejakou formou znevýhodnení či sú súčasťou nejakej marginalizovanej skupiny. Napĺňa ho zdieľanie pozitívnych zážitkov, ako sú koncerty, filmy a rôzne kultúrne eventy s ďalšími ľuďmi. Aktívne hrá na bicie nástroje.

Šárka Šuvadová

Študuje posledný magisterský ročník psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zameriava sa na kyberpsychológiu, rodové štúdie a patologické fenomény v sociálnej psychológii. Má rada umenie a realizuje ho spracovávaním grafíky a tetovaním.

Verí, že vývoj digitálnych technológií síce rapídne ovplyvňuje svet a psychiku ľudí, nie však nevyhnutne negatívne – práve naopak, pokiaľ zistíme negatívne prvky, podchytíme problémové časti a upravíme podľa toho svoje zaobchádzanie s technikou, bude pre nás obrovským benefitom. Šárka by chcela využiť svoje poznatky z psychológie práve na eliminovanie týchto negatívnych prvkov a zvyšovanie povedomia o tom, ako možno čo najlepšie využívať technológie, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou našich životov.

Dobrovoľníci digiQ

Natália Babicová

Tím mládežníckych lídrov

Štefan Moravík

chodí na ZŠ Svätý Jur a zálusk si už robí na Gymnázium Juraja Hronca. V živote by sa chcel venovať humanitným vedám, psychológií či inej práci s luďmi. Aj preto, lebo mu nie je ľahostajné správanie ľudí k iným na internete aj tvárou v tvár. To spomína ako dôvod, prečo sa pred 3 rokmi pridal do celoškolského rovesníckeho preventívneho projektu Žiaci proti šikanovaniu. Pod vtedajším vedením školskej psychologičky Jarmily Tomkovej spolu s ostatnými žiackymi dobrovoľníkmi viedli zážitkové aktivity, aktívne formovali kultúru a identitu školy, ktorá vie ako so šikanovaním zatočiť. Od svojich 11-tich rokov je členom žiackeho parlamentu a aktuálne ho už rok vedie. Je členom tímu Mládežníckch lídrov digiQ a vedenie napr. workhopy pre 14 -15 ročných o tom, ako najlepšie reagovať na online hate-speech. Vo voľnom čase sa venuje športu, hudbe, čítaniu kníh, má rád aj filmy, seriály a videohry. 

Peter Alexander Dubček 

navštevuje bilingválny program na Gymnáziu Juraja Hronca v Bratislave. Vo voľnom čase sa venuje učeniu jazykov, či už angličtine, nemčine alebo taliančine; športu, ale aj filmom, seriálom a videohrám. Peťo je členom tímu Mládežníckch lídrov digiQ od jesene 2016 a o svojom dôvode pre angažovanie sa do aktivít digiQ sám hovorí: “S rozšírenejším používaním internetu a sociálnych sietí treba aktívne verejnosť vzdelávať a šíriť povedomenie o nástrahách a problémoch pri ich používaní, ale aj o tom, ako ich šikovne využiť na vytváranie čo najlepších vzťahov a príležitostí. A to hlavne u mladých ľudí, keďže práve oni sú najzastúpenejšou skupinou používajúcou internet.” Preto sa rád zapája do aktivít neformálneho vzdelávania a medzinárodný rozmer viacerých aktivít pokladá za otváranie dverí do sveta; predsalen za posledné 2 roky spolupráce s digiQ bol na medzinárodných stretnutiach Youth panelistov v Luxemburgu, Prahe a v Bruseli, navštívil kancelárie spoločností Microsoft, Google a Facebook. Teší sa, že v zahraničí má šancu zviditeľniť Slovensko, spoznať odborníkov ako Janice Richardson, európsku poradkyňu pre bezpečné používanie internetu, a mladých ľudí z celého sveta. 

Michal Ciprich 

je študentom Evanjelického lýcea na Vranovskej ulici v Bratislave. Medzi jeho záľuby patrí šport, cvičenie, knihy, filozofia a psychológia. Takisto ho fascinuje internet, technológie a ich vplyv na našu myseľ i vzťahy. Zároveň ho zaráža prístup mladej generácie k týmto nástrojom, čo je jedným z  jeho dôvodov prečo sa pridal k občianskemu združeniu digiQ. Chce sa naučiť správnemu prístupu v používaní digitálnych technológií a internetu, možnostiam ich využitia pre zlepšenie spoločnosti a posunúť tieto poznatky ďalej. S digiQ ako dobrovoľník a Mládežnícky líder spolupracuje už tretí rok a za ten čas viedol nejeden workshop a seminár pre rovesníkov, absolvoval viacero slovenských i medzinárodných webinárov a meetingov medzi nimi medzinárodné stretnutia Youth panelu v Luxemburgu, v Prahe a v Bruseli.